Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van HB & Partners B.V. (hierna "de vennootschap" te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De vennootschap verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door de vennootschap worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de vennootschap uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De vennootschap geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo´s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoud en gebruik van door de vennootschap verzonden email
Informatie in alle door de vennootschap verzonden email is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van (enig deel van) in de email verzonden informatie aan derden is niet toegestaan. Door de vennootschap verzonden email is op bekende virussen gescand, waarmee echter niet kan worden gegarandeerd dat het bericht volledig virusvrij is. Dit blijft voor verantwoordelijkheid van de ontvanger. Indien een door de vennootschap verzonden email niet aan de ontvanger is gericht, verzoekt de vennootschap u vriendelijk het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel te verwijderen en te vernietigen.

Uw privacy
Als klant van HB & Partners deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. U verstrekt bijvoorbeeld gegevens aan ons bij het aanvragen van een verzekering of als basis voor een hypotheek advies. U kunt er op vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens om gaan. In onze privacy verklaring leest u meer over hoe we dat doen.

Klachtenservice
HB & Partners B.V. stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan HB & Partners proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het HB & Partners de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Gegevens HB & Partners voor financiële producten
HB & Partners
Prins Clausstraat 1-B
3991 BW Houten
Handelsregister KvK nr. 30122178
Toezichthouders: de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).